Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, Haksızlıkların giderilmesi mücadelesi vermek ve İktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır.
 
Bunun için,
 
• Rehberlik ve öncülük görevine uygun hareket ederek;
 
• Türkiye’nin hedeflerinin, stratejik planlarının, politikalarının, mevzuatlarının, uygulamalarının yanısıra potansiyel pazarları, sektörleri ve konjonktürel gelişmeleri, yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz etmek. Böylelikle müteşebbisler, kuruluşlar ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini öngörerek yetkili mercilere ve kurumlara görüş ve tavsiyelerde bulunmak,
 
• Ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşmak,
 
• Ticaret, sanayi, Ar-Ge, teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda müteşebbislere ve kuruluşlara gelişim ve büyüme için rehberlik yapmak,
 
• Kuruluşlarımızda Ar-Ge’yi, kaliteyi, objektifliği, kuralların hakimiyetini, çevre bilincini, paydaşların memnuniyetini ve sürekli gelişimi kurum kültürlerinin bir parçası haline getirmek için rehberlik yapmak,
 
• Kuruluşların kurumsal altyapısının güçlenmesi, uluslararası standartlara kavuşması, iş etik kurallarının benimsenmesi konularında destek vermek ve rehberlik yapmak,
 
• Kuruluşlarımızın ve müteşebbislerimizin gelişimlerine asiste edecek ve performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçirmek,
 
• Ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek vermek,
 
• Demokrasi, insan hakları, tüketici hakları ilkelerinin ülkemizde tam geçerlilik kazanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 
• Ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 
• Ülkemizin ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak,
 
• Hür teşebbüse dayalı girişimcilik ruhunun ekonominin tüm alanlarında etkinleştirilmesine ve yayılmasına katkıda bulunmak,
 
• Üyeler arası bilgi-tecrübe paylaşımına, sinerji oluşturulmasına, yeni ilişkilerin-işbirliklerinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak ve destekleyecek bir ağ kurmak,
 
• İş dünyasının bir temsilcisi olarak yapıcı bir anlayışla alternatif çözümler üretmek ve ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 
• Ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ihtiyaç duyulan bilgi, tecrübe ve ilişkileri müteşebbis ve kuruluşlarımızla paylaşmak,
 
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve müteşebbislerin sorunlarını yerel-genel, mikro-makro, sebep-sonuç ilişkileri içinde saptamak ve yetkili organlarla işbirliği halinde kesin ve kalıcı çözümler üretmek,
 
• Kuruluşlarımızın rekabet üstünlüğüne katkı sağlayacak teknolojik gelişmelerin iş hayatına uyarlanmasına destek olmak amacıyla üniversiteler ile özel sektör arasında işbirliği ve ilişkileri güçlendirmek,
 
• Teknoloji geliştirenle, yatırımcıyla, üreticiyle, proje sahibini biraraya getirerek yeni istihdamların, iş alanlarının ve pazarların yaratılmasına katkıda bulunmak.